Εσχατων των Ημερων:

Eschaton ton Emeron….

The end of days…

–David E. T. Emeron

Curiously, my middle initials….?

Or in modern Greek, simply “εσχατων ημερων,” (“eschaton emeron”) or “Last Days.”

Strange the patterns that occur in linguistics.  Or even “David” from Hebrew to English and thence to Greek:

–Αγαπητός  Ημερων

–Agapitos  Emeron

–(Dear Day)